VOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze gebruiksvoorwaarden (de 'Voorwaarden'), de verkoop- en servicevoorwaarden ('de Voorwaarden'), het privacybeleid (het 'Privacybeleid') zijn van toepassing op het gebruik van de site www.soatest.care (de 'Site ”), Inclusief elk product en / of elke service die via de site is besteld. Er zijn geen andere algemene voorwaarden en privébeleid van toepassing tenzij vooraf en schriftelijk overeengekomen.

De site wordt beheerd door Vital Signs B.V. (de 'Vennootschap') geregistreerd in België, geregistreerd in de KBO onder nummer 0729867887, met een maatschappelijke zetel in Eikenstraat 93, 8530 Harelbeke, België.

Elke keer dat een gebruiker op de site klikt, wordt hij of zij geacht de algemene voorwaarden en het privacybeleid te hebben aanvaard in de vorm waarin ze op dat moment zijn gepubliceerd. Elke keer dat een bestelling wordt geplaatst, moet de sitegebruiker de algemene voorwaarden en het privébeleid accepteren. De gebruiker stemt er ook mee in dat het Bedrijf deze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid te allen tijde kan wijzigen. Als de sitegebruiker niet akkoord kan gaan met deze algemene voorwaarden en privébeleid, dan mag hij of zij deze site niet gebruiken of er producten en / of diensten van bestellen.

De informatie op de site is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad. Noch de site, noch de via het bedrijf aangeboden diensten vormen medisch advies en zijn niet bedoeld als vervanging van medisch advies dat moet worden gegeven door een gekwalificeerde en geregistreerde zorgverlener.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In dit document hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

De "site": www.soatest.care

De "gebruiker" of de "consument": elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Het "bedrijf": Vital Signs B.V. actief op www.soatest.care

Een "overeenkomst op afstand": een overeenkomst waarbij een of meer communicatiemiddelen op afstand uitsluitend worden gebruikt in het kader van een door de handelaar georganiseerd verkoopsysteem.

Het "middel voor communicatie op afstand": middel dat kan worden gebruikt om een ​​overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en het bedrijf gelijktijdig op dezelfde plaats bijeenkomen.

De "gratieperiode": de periode waarin de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen.

Het "herroepingsrecht": de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Een "dag": een kalenderdag.

Een "bestelling": een aanbod van een gebruiker om producten en / of diensten via de site te kopen.

Het "geaccrediteerde laboratorium (en)": de aanbieder van testdiensten die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de screening op het biologische monster.

Het 'product': een kit waarmee de gebruiker een biologisch monster kan nemen en opslaan.

De "services": testen van het monster dat de gebruiker naar het geaccrediteerde laboratorium stuurt en de gebruiker de testinformatie verstrekken die afkomstig is van het geaccrediteerde laboratorium.

ARTIKEL 2. BEDRIJFSGEGEVENS

Bedrijfsnaam: Vital Signs B.V.
Bedrijfsadres: Eikenstraat 93, 8530 Harelbeke
Bedrijfsnummer: 0729867887
E-mailadres: founders@abel.care

ARTIKEL 3. DE TOEPASBAARHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke dienst aangeboden door het bedrijf en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen het bedrijf en de consument.

Afwijking van een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk mits uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs wordt geleverd. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in dat geval volledig van toepassing. Algemene voorwaarden die door de consument worden gebruikt, zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 4. HET AANBOD

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als het bedrijf afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en / of diensten.

Elk aanbod bevat dergelijke informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod. Dit betreft met name:

de prijs; eventuele belastingen; de bezorgkosten; de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en welke acties hiervoor nodig zijn; of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de periode voor aanvaarding van het aanbod of de periode voor het handhaven van de prijs; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een overeenkomst die zich uitstrekt tot continue of periodieke levering van producten of diensten.

ARTIKEL 5. HET CONTRACT

De overeenkomst treedt in werking op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de bijbehorende voorwaarden.

Als de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod elektronisch. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door het bedrijf is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Als het contract elektronisch wordt gesloten, neemt het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt het voor een veilige online omgeving.

Het bedrijf kan zichzelf informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft het bedrijf het recht een bestelling of verzoek te weigeren, onder opgave van redenen, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6. DE PRIJS

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO (en indien van toepassing in andere internationale valuta zoals de GBP en USD) en zijn inclusief btw en andere belastingen.

De consument is de prijs verschuldigd die het bedrijf in zijn bevestiging conform artikel 5 van deze voorwaarden heeft medegedeeld.

Kennelijke of overduidelijk duidelijke fouten in de offerte, zoals duidelijk valse waarden, kunnen door het bedrijf worden gecorrigeerd na het sluiten van het contract. Eventuele verzendkosten zijn voor de consument en worden weergegeven bij het uitchecken van de digitale winkelwagen.

ARTIKEL 7. DE BETALING

Om de veiligheid van online transacties te waarborgen, werkt het bedrijf samen met erkende betalingspartners en creditcardmaatschappijen.

Betalingen worden verwerkt via het beveiligde systeem van Mollie dat de volgende (credit) kaarten accepteert: Visa, Mastercard, Paypal.

Online betalingen worden dus uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, dat altijd uw bankgegevens codeert wanneer deze via internet worden verzonden. Verlies of diefstal van de identiteits- of creditcardgegevens van de consument wordt tot een minimum beperkt.

Identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan daarom niet tegen het bedrijf worden ingeroepen.

Het bedrijf is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever. Als een bet aalmethode met een creditcard wordt gekozen, zijn de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing.

De bestelling van de consument is alleen effectief als de beveiligde bankbetalingsinstelling toestemming heeft gegeven voor de uitvoering van de financiële transactie. In geval van weigering van de beveiligde bankbetalingsinstelling wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht.

De consument is ook verantwoordelijk voor alle kosten, van welke aard dan ook, die het bedrijf heeft moeten maken als gevolg van het niet naleven door de klant van zijn (betalings) verplichtingen.

ARTIKEL 8. HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten op de site heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst op afstand te ontbinden voor een periode van veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij of zij het product met alle geleverde accessoires en - voor zover redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan het bedrijf retourneren, in overeenstemming met de door het bedrijf verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De producten van het bedrijf zijn hygiënische producten. Een test kan niet meer worden gebruikt of verkocht na opening. Daarom heeft het bedrijf een beperkt herroepingsrecht waarbij alleen de producten die niet goed werken na opening kunnen worden geretourneerd. De producten waarvoor de activiteit goed is, kan het bedrijf niet terugnemen na opening of na gebruik.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is hij aansprakelijk voor maximaal de kosten van het terugzenden van de goederen. Als de consument al een bedrag heeft betaald, zal het bedrijf dit bedrag zo snel mogelijk terugbetalen.

Bij het verlenen van diensten heeft de consument de mogelijkheid het contract zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen, ingaande op de dag waarop het contract is gesloten.

ARTIKEL 9. DE LEVERING EN UITVOERING

Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten, evenals bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.

De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft gegeven.

Het bedrijf zal de bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de levering is vertraagd of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst op de hoogte gebracht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, zal het bedrijf het door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

Als levering van het bestelde product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf alles in het werk stellen om een ​​vervangend product te leveren. Uiterlijk op het moment van levering wordt een duidelijke en begrijpelijke melding gegeven dat een vervangend product is geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten in het geval van vervangende artikelen. De kosten van elke retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.

Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor late leveringen of voor een bestelling die verloren is gegaan door derden of door onvoorziene omstandigheden of gevallen van overmacht. Als een bestelling niet binnen de aangegeven tijd wordt geleverd, zal de koerier een onderzoek uitvoeren dat enkele dagen kan duren. Tijdens deze periode is het niet mogelijk om een ​​terugbetaling of een andere verzending uit te voeren.

ARTIKEL 10. DE AANSPRAKELIJKHEID

Als het bedrijf om welke reden dan ook schade aan een consument moet vergoeden, dan is die vergoeding beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de gekochte producten en / of diensten.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

Schade in geval van slecht of onjuist gebruik van de producten. De consument dient eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. Als de instructies in de gebruiksaanwijzing niet (correct) worden opgevolgd, kan dit de betrouwbaarheid van het testresultaat beïnvloeden; Het ontbreken van medisch advies; Schade door geen of onvoldoende gespecialiseerde opvolging door een (huis) arts. De testresultaten van de producten zijn louter indicatief. Het bedrijf is alleen verantwoordelijk voor de distributie van de producten en de communicatie van de testinformatie van het geaccrediteerde laboratorium; Mogelijke wijzigingen van de producten door de fabrikant, fouten in de bijsluiter van de fabrikant of technische defecten van de producten; Afwijking van de afbeeldingen op de website met betrekking tot de geleverde producten. Deze afbeeldingen zijn louter informatief; De inhoud van internetsites waarop de gebruiker via deze website kan doorklikken.

ARTIKEL 11. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De door de consument verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van bestellingen, het opstellen van facturen en het leveren van resultaten. De persoonlijke gegevens van de consument worden alleen verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op de website van het bedrijf.

ARTIKEL 12. DE BEHANDELING VAN KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven, bij het bedrijf worden ingediend nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Als een consument het niet eens is met het bedrijf en hem hierover al heeft geraadpleegd, kan de consument advies vragen of een klacht indienen bij het Europese ODR-platform.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD HOF

Alle overeenkomsten tussen de consument en het bedrijf worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen van het bedrijf of overeenkomsten met het bedrijf worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechtbank, tenzij een dwingende wettelijke bepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank aanwijst als de bevoegde rechtbank.